top of page
1_edited.jpg

"תקווה ישראלית באקדמיה" מבקשת להגביר את הגיוון, ההכלה והשותפות בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית בכדי לייצר חברה הוגנת, מלוכדת שבה כולם שותפים ואחראיים לצמיחתה.

במסגרת זו אנו עובדים על התאמת המוסד לעבודה עם קהלים מגוונים ("כשירות תרבותית"). סגל אקדמי כשיר תרבותית יסיר חסמי למידה תרבותיים, יקטין נשירה ויוביל ללמידה אפקטיבית.

 

התהליכים הנ"ל אינם נעשים באופן טבעי, יש לאמן ולהתאמן על כך. לפיכך, פיתחנו לומדה למתן שירות מותאם לקהלים מגוונים.

הלומדה מהווה תשתית מוסדית אחידה שתפקידה לעורר מודעות, וסובלנות כלפי ה"אחר" וכן להקנות כלים ישומיים לעבודה עם קהלים מגוונים, זאת כחלק מהמסר המוסדי לאופן התנהלות הבאים בשעריו.

אנו תקווה כי האימון בלומדה יאפשר לכם לעשות את עבודתכם בצורה אפקטיבית יותר. היו אתם השופטים ושתפו אותנו ברשמים שלכם.

להלן אימון בשלושה שלבים: 

תקווה ישראלית באקדמיה

3.png

שאלון סיום לומדה

שלב שלישי - בסיום הלומדה, נבקשכם להשיב על השאלון הבא. השאלון הינו אנונימי

4_edited.png

כניסה ללומדה

שלב שני - הפעילו את הלומדה

7.png

שאלון טרום לומדה

שלב ראשון - לפני כניסתכם ללומדה, נבקשכם  להשיב על השאלון הבא. השאלון הינו אנונימי

bottom of page